بستن
FA EN AR RU FR CHI

اسامی

اسامی


اسامی

  مشاور رييس دانشگاه در امور زنان و خانواده و مسئول دفتر زنان دکتر راهبه نیارکی همکار هیئت علمی امور زنان دکتر نعیمی حوزه معاونت آموزشی و ریاست و اداری مالی دانشگاه الهام مبرا حوزه دانشجویی سحر برگ بیدی معاونت فرهنگی و اجتماعی الهام افلاکیان دوست معاونت پژوهشی فاطمه حیدری معاونت اداری مالی مهسا خدابخشی دانشکده فنی ام کلثوم امامقلی پور دانشکده هنر و معماری ربابه نقدی صفت دانشکده علوم ریاضی دکتر ساناز لامعی دانشکده علوم پایه سمیه صوفی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر نگین بی نظیر دانشکده پردیس فاطمه خلیفه دانشکده کشاورزی فاطمه فرحمند دانشکده تربیت بدنی شیرین بشری دانشکده مکانیک رقیه ابراهیمی مسئول دفتر امور زنان فاطمه خورسندی