بستن
FA EN AR RU FR CHI

اولین جلسه ی هم اندیشی بانوان هیئت علمی فعال در عرصه های فرهنگی و اجتماعی برگزار شد.

اولین جلسه ی هم اندیشی بانوان هیئت علمی فعال در عرصه های فرهنگی و اجتماعی برگزار شد.


اولین جلسه ی هم اندیشی بانوان هیئت علمی فعال در عرصه های فرهنگی و اجتماعی برگزار شد.

بر اساس صحبت های به عمل آمده مقرر گردید که هر یک از همکاران متخصص، لیست کارگاه های قابل ارائه در عرصه های فرهنگی و اجتماعی را جهت برنامه ریزی آتی به امور زنان دانشگاه ارسال نمایند.