بستن
FA EN AR RU FR CHI

اولین نشست هم افزایی رابطین امور بانوان در واحدها برگزار شد

اولین نشست هم افزایی رابطین امور بانوان در واحدها برگزار شد


اولین نشست هم افزایی رابطین امور بانوان در واحدها برگزار شد

اولین نشست مشاور رئیس دانشگاه و مسئول امور زنان دانشگاه با رابطین امور زنان در واحدها در اتاق شورای حوزه ریاست برگزار شد. در این نشست دکتر راهبه نیارکی مشاور رئیس دانشگاه و مسئول امور زنان دانشگاه ضمن ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده دفتر بانوان تاکنون، به تشریح فعالیت های پیش رو و سیاست گذاری های انجام شده در راستای برنامه های امور زنان پرداخت.

گفتنی است در این نشست هر یک از رابطین نیز به بیان دیدگاه ها و ارائه نظرات خود در راستای بهینه سازی برنامه های امور زنان پرداختند.