بستن
FA EN

مشاور رئیس دانشگاه در امور زنان و خانواده و مسئول دفتر بانوان دانشگاه منصوب شد

مشاور رئیس دانشگاه در امور زنان و خانواده و مسئول دفتر بانوان دانشگاه منصوب شد


مشاور رئیس دانشگاه در امور زنان و خانواده و مسئول دفتر بانوان دانشگاه منصوب شد

طی حکمی از سوی دکتر فرید نجفی سرپرست دانشگاه گیلان، دکتر عذرا زبردست عضو هیات علمی گروه روانشناسی به سمت مشاور رئیس دانشگاه در امور زنان و خانواده و مسئول دفتر بانوان دانشگاه منصوب شد.
شایان ذکر است طی نشستی در اتاق شورای حوزه ریاست، ضمن معارفه دکتر زبردست از تلاش های دکتر راهبه نیارکی مشاور پیشین رئیس دانشگاه در امور زنان و خانواده و مسئول دفتر بانوان دانشگاه قدردانی شد.