بستن
FA EN AR RU FR CHI

مصوبه ی هیات محترم رئیسه دانشگاه در خصوص تجمیع پاس ساعات شیر مادران شاغل در دانشگاه ابلاغ گردید.

مصوبه ی هیات محترم رئیسه دانشگاه در خصوص تجمیع پاس ساعات شیر مادران شاغل در دانشگاه ابلاغ گردید.


مصوبه ی هیات محترم رئیسه دانشگاه در خصوص تجمیع پاس ساعات شیر مادران شاغل در دانشگاه ابلاغ گردید.

در اجرای تبصره ی یک ماده ی 27 آیین نامه ی استخدامی اعضای غیر هیات علمی بدین وسیله اجازه داده می شود، بانوان شاغل دانشگاه که مشمول قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و یا قانون کاهش ساعت کار هفتگی به 36 ساعت می باشند، در صورت تمایل با موافقت مسئول واحد مربوطه و هماهنگی مدیر امور اداری و پشتیبانی از کسر ساعت روزانه ی خود در 2 روز کاری به صورت ساعت مساوی در هر روز بهره مند گردند.تغییر روزهای مذکور صرفا یک بار در سال و بنا به درخواست فرد ذینفع و موافقت مقام مافوق خواهد بود. شایان ذکر است مزایای فوق در صورت عدم استفاده ی همکاران، به عنوان اضافه کار محاسبه نخواهد شد.