بستن
FA EN AR RU FR CHI

نمایشگاه منطقه ای مد، لباس و صنایع دستی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور

نمایشگاه منطقه ای مد، لباس و صنایع دستی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور


نمایشگاه منطقه ای مد، لباس و صنایع دستی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور

دانشگاه کوثر نمایشگاه  منطقه ای مد، لباس و صنایع دستی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور برگزار می نماید.

دستورالعمل نمایشگاه 

فرم