بستن
FA EN AR RU FR CHI

۱۰ قانون کلی برای زندگی

۱۰ قانون کلی برای زندگی


۱۰ قانون کلی برای زندگی

قانون اول

به شما جسمی داده شده، چه جسمتان را دوست داشته یا از آن متنفر باشید، باید بدانید که در طول زندگی در دنیای خاکی با شماست.

قانون دوم

در مدرسه ای غیر رسمی و تمام وقت نام نویسی کرده اید که "زندگی" نام دارد. در این مدرسه هر روز فرصت یادگیری دروس را دارید.چه این درس ها را دوست داشته باشید چه از آن بدتان بیاید،پس بهتر است به عنوان بخشی از برنامه آموزشی برایشان طرح ریزی کنید.

قانون سوم

اشتباه وجود ندارد،تنها درس است. رشد فرآیند آزمایش است، یک سلسسله دادرسی، خطا و پیروزی های گهگاهی. آزمایش های ناکام نیز به همان اندازه آزمایش های موفق، بخشی از فرآیند رشد است.

قانون چهارم

قضاوت نکنید، غیبت نکنید، ادعا نکنید، سرزنش نکنید، تحقیر و مسخره نکنید، وگرنه سرتان می آید. خداوند شما را در همان شرایط قرار می دهد تا ببیند شما چه کار می کنید.

قانون پنجم

جواب هایتان در وجود خودتان است. تنها کاری که باید بکنید این است که نگاه کنید، گوش بدهید و اعتماد کنید.

قانون ششم

انتخاب چگونه زندگی کردن با شماست. همه ابزار و منابع مورد نیاز را در اختیار دارید، این که با آنها چه می کنید بستگی به خودتان دارد.

قانون هفتم

درس آنقدر تکرار می شود تا آموخته شود.درس ها در اشکال مختلف آنقدر تکرار می شوند تا آنها را بیاموزید. وقتی آموختید می توانید درس بعدی را شروع کنید. بنابراین بهتر است زودتر درس هایتان را در زندگی بیاموزید.

قانون هشتم

دیگران فقط آینه شما هستند. نمی توانید از چیزی در دیگران خوشتان بیاید یا بدتان بیاید، مگر آنکه منعکس کننده چیزی باشید که درباره خودتان می پسندید یا از آن بدتان می آید.

قانون نهم

آموختن پایان ندارد. هیچ بخشی از زندگی نیست که در آن درسی نباشد.

قانون دهم

خیرخواه همه باشید تا به شما خیر برسد.

 

منبع: فصل نامه فرهنگی پیام مادر