بستن
FA EN AR RU FR CHI

25 اردیبهشت ماه روز جهانی خانواده

25 اردیبهشت ماه روز جهانی خانواده


25 اردیبهشت ماه روز جهانی خانواده

از سال 1993 مجمع عمومی سازمان ملل 25 اردیبهشت (15 ماه می) را روز جهانی خانواده اعلام کرده است تا در این روز فرصتی برای گرامیداشت خانواده در سراسر جهان فراهم شود. هر ساله به همین مناسبت شعاری انتخاب می شود، شعار امسال روز جهانی خانواده شعار "خانواده و فناوری های جدید" است. هدف از انتخاب چنین شعاری تمرکز بر این نکته است که فناوری جدید چگونه نوع تعاملات و کیفیت زندگی خانوادگی را تحت تاثیر قرار داده است. اگرچه در حال حاضر از به کارگیری فناوری جدید در خانواده تا حدود زیادی گریزی نیست اما شایسته است با فرهنگ سازی و آگاهی بخشی به خانواده ها، ضمن بهره گیری از آثار مثبت فناوری جدید، تدابیری برای کاهش آسیب ها اندیشیده شود. به گونه ای که ورود فناوری به عرصه های مختلف زندگی خانوادگی سبب دوری، گسست و فاصله بین اعضای خانواده نشود، بلکه فناوری وظیفه ذاتی خانواده را که حمایت کردن، امنیت بخشی و انسجام دادن به اعضای خانواده است را حفظ  و تقویت کند و ارتقاء بخشد تا زمینه رشد برای همه در تمام خانواده ها فراهم شود.