بستن
FA EN AR RU FR CHI

اسامی رابطین به تفکیک

مشاور رییس دانشگاه در امور زنان و خانواده و مسئول دفتر زنان

دکتر راهبه نیارکی

همکار هیئت علمی امور زنان

دکتر نعیمی

حوزه معاونت آموزشی و ریاست و اداری مالی دانشگاه

الهام مبرا

حوزه دانشجویی

سحر برگ بیدی

معاونت فرهنگی و اجتماعی

الهام افلاکیان دوست

معاونت پژوهشی

فاطمه حیدری

معاونت اداری مالی

مهسا خدابخشی

دانشکده فنی

ام کلثوم امامقلی پور

دانشکده هنر و معماری

ربابه نقدی صفت

دانشکده علوم ریاضی

دکتر ساناز لامعی

دانشکده علوم پایه

سمیه صوفی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دکتر نگین بی نظیر

دانشکده پردیس

فاطمه خلیفه

دانشکده کشاورزی

پروانه تقی دوست

دانشکده تربیت بدنی

شیرین بشری

دانشکده مکانیک

رقیه ابراهیمی

مسئول دفتر امور زنان

فاطمه خورسندی