بستن
FA EN

اسامی رابطین به تفکیک

مشاور رییس دانشگاه در امور زنان و خانواده و مسئول دفتر زنان

دکتر عذرا زبردست

همکار هیئت علمی امور زنان

دکتر نعیمی

حوزه معاونت آموزشی و ریاست و اداری مالی دانشگاه

الهام مبرا

حوزه دانشجویی

سحر برگ بیدی

معاونت فرهنگی و اجتماعی

الهام افلاکیان دوست

معاونت پژوهشی

فاطمه حیدری

معاونت اداری مالی

مهسا خدابخشی

دانشکده فنی

ام کلثوم امامقلی پور

دانشکده هنر و معماری

ربابه نقدی صفت

دانشکده علوم ریاضی

دکتر ساناز لامعی

دانشکده علوم پایه

سمیه صوفی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دکتر نگین بی نظیر

دانشکده پردیس

 زهرا علوی فومنی

دانشکده کشاورزی

پروانه تقی دوست

دانشکده تربیت بدنی

شیرین بشری

دانشکده مکانیک

رقیه ابراهیمی

مسئول دفتر امور زنان

فاطمه خورسندی