کارگاه سلامت قلب عروق

در ۱۵ اسفند ساعت ۱۰ صبح "کارگاه سلامت قلب و عروق و تغذیه مناسب" با هماهنگی امور زنان و  با امتیاز آموزش ضمن خدمت برای حدود ۱۰۰ نفر از کارکنان دانشگاه اجرا گردید.

دو مطلب مفید برای مطالعه در زمینه ی سلامت قلب و عروق:

فایل۱

فایل۲